Կարևոր իրադարձություններ

Զարուհի Փոստանջյանը ԱԺ նախագահին գրություն է ներկայացրել, որ այսուհետ խմբակցության ղեկավարն ինքն է. «Հրապարակ»

10 Հոկտեմբեր, 2015 08:54
Զարուհի Փոստանջյանը ԱԺ նախագահին գրություն է ներկայացրել, որ այսուհետ խմբակցության ղեկավարն ինքն է. «Հրապարակ»

«Ժառանգություն» խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը, մեր տեղեկություններով, օրերս ԱԺ նախագահին գրություն է ներկայացրել այն մասին, որ այսուհետ խմբակցության ղեկավարն ինքն է: Սակայն Գալուստ Սահակյանը պահանջել է «ըստ կանոնակարգի» ներկայացնել խմբակցության նիստի արձանագրությունը՝ խմբակցության բոլոր պատգամավորների գրավոր համաձայնություններով: Հիշեցնենք, որ «Ժառանգության» ցուցակով ԱԺ մտած պատգամավորներն են Խաչատուր Քոքոբելյանը, Ալիկ Արզումանյանը, Թեւան Պողոսյանը, Ռուբիկ Հակոբյանը եւ Զարուհի Փոստանջյանը։ Եվ բոլորը գիտեն, որ վաղուց «Ժառանգություն» խմբակցություն, որպես այդպիսին, չկա, ըստ այդմ՝ խմբակցության նիստեր էլ չեն հրավիրվում: «Ժառանգության» փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հաստատեց մեր տեղեկությունը. «Զարուհի Փոստանջյանը պահել է բոլոր ընթացակարգերը եւ այն նույն քայլերը, ինչ եղել է մինչեւ հիմա, եւ եթե իշխանություններն ինչ-որ նոր պահանջներ են դնում, դա ընդամենը ցույց է տալիս իրենց կողմնակալ մոտեցումը»: Արմեն Մարտիրոսյանին հայտնի չէ, թե ինչ է հետեւելու այս գրագրությանը՝ մերժվելո՞ւ է Փոստանջյանի դիմումը, թե՞ ոչ։ «Չգիտեմ, թէ հաջորդիվ ինչ է լինելու, որովհետեւ ես չգիտեմ, թե իշխանության երեւակայությունն ինչ ուղղությամբ կընթանա»:

«Ժառանգություն» խմբակցությանանդամԶարուհիՓոստանջյանը, մերտեղեկություններով, օրերսԱԺնախագահինգրությունէներկայացրելայնմասին, որայսուհետխմբակցությանղեկավարնինքնէ: ՍակայնԳալուստՍահակյանըպահանջելէ «ըստկանոնակարգի» ներկայացնելխմբակցությաննիստիարձանագրությունը՝խմբակցությանբոլորպատգամավորներիգրավորհամաձայնություններով: Հիշեցնենք, որ «Ժառանգության» ցուցակովԱԺմտածպատգամավորներնենԽաչատուրՔոքոբելյանը, ԱլիկԱրզումանյանը, ԹեւանՊողոսյանը, ՌուբիկՀակոբյանըեւԶարուհիՓոստանջյանը։Եվբոլորըգիտեն, որվաղուց «Ժառանգություն» խմբակցություն, որպեսայդպիսին, չկա, ըստայդմ՝խմբակցությաննիստերէլչենհրավիրվում: «Ժառանգության» փոխնախագահԱրմենՄարտիրոսյանըհաստատեցմերտեղեկությունը. «ԶարուհիՓոստանջյանըպահելէբոլորընթացակարգերըեւայննույնքայլերը, ինչեղելէմինչեւհիմա, եւեթեիշխանություններնինչ-որնորպահանջներենդնում, դաընդամենըցույցէտալիսիրենցկողմնակալմոտեցումը»: ԱրմենՄարտիրոսյանինհայտնիչէ, թեինչէհետեւելուայսգրագրությանը՝մերժվելո՞ւէՓոստանջյանիդիմումը, թե՞ոչ։ «Չգիտեմ, թէհաջորդիվինչէլինելու, որովհետեւեսչգիտեմ, թեիշխանությաներեւակայություննինչուղղությամբկընթանա»:

 

 

Լրահոս

Դիտել ավելին