Կարևոր իրադարձություններ

ՏՄՊՊՀ-ի նորանշանակ անդամի ունեցվածքը գրավել էր մամուլի ուշադրությունը. «Հրապարակ»

16 Հոկտեմբեր, 2015 07:37
ՏՄՊՊՀ-ի նորանշանակ անդամի ունեցվածքը գրավել էր մամուլի ուշադրությունը. «Հրապարակ»

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նորանշանակ անդամ Արտյոմ Հովհաննիսյանը, որի եկամուտների հայտարարագիրը գրավել էր մամուլի ուշադրությունը՝ մեծ ունեցվածքի պատճառով (4 շինություն, 1 հողամաս, 1 բնակարան, 1 անհատական տուն, 62 մլն. դրամ, 112 հազար դոլար եւ այլն), համացանցում ոչ մի տեղեկատվություն չէր տեղադրել իր մասին: Հայտնի չէ, թե նա ինչ է աշխատել նախկինում եւ որտեղ է ունեցվածքը կուտակել։ Տեղեկացանք, որ նա նախկինում աշխատել է Եղեգնաձորի, Արմավիրի, Գավառի հարկայինի պետ։

ՏնտեսականմրցակցությանպաշտպանությանպետականհանձնաժողովինորանշանականդամԱրտյոմՀովհաննիսյանը, որիեկամուտներիհայտարարագիրըգրավելէրմամուլիուշադրությունը՝մեծունեցվածքիպատճառով (4 շինություն, 1 հողամաս, 1 բնակարան, 1 անհատականտուն, 62 մլն. դրամ, 112 հազարդոլարեւայլն), համացանցումոչմիտեղեկատվությունչէրտեղադրելիրմասին: Հայտնիչէ, թենաինչէաշխատելնախկինումեւորտեղէունեցվածքըկուտակել։Տեղեկացանք, որնանախկինումաշխատելէԵղեգնաձորի, Արմավիրի, Գավառիհարկայինիպետ։

 

 

Լրահոս

Դիտել ավելին