Լուրեր Հայաստանից և արտերկրից - Shabat.am

 • USD

  406
  416

 • EUR

  411,5
  433,5

 • RUB

  5,94
  6,89

Կարևոր իրադարձություններ

Մեկ օլիգարխի որդու հարսանեկան ծախսով կարելի էր 50 աշխատատեղով արտադրություն բացել. «Հրապարակ»

15 Հոկտեմբեր, 2015 08:56
Մեկ օլիգարխի որդու հարսանեկան ծախսով կարելի էր 50 աշխատատեղով արտադրություն բացել. «Հրապարակ»

Ժանտախտի ժամին խրախ­ճանքի են նման մեր մեծահարուստների, պաշտոնյաների զավակների հարսանիքները։ Մի կողմից, զավակի հարսանիքը մեկ անգամ է լինում, եւ ծնողներն ամեն ինչ անում են այն հիշարժան դարձնելու, ճոխությամբ նշելու համար։ Իսկ զավակապաշտ մեր ազգը երբեմն ընկնում է ծայրահեղությունների մեջ՝ անգամ վարկ են վերցնում հարսանիքն ամենայն շքեղությամբ նշելու համար։ Բայց երբ երկրի տնտեսությունը գահավիժում է, եւ մարդիկ ոչ միայն պարզապես աղքատ են ու անգործ, այլ երբեմն տառացիորեն քաղցած, մեկ հարսանեկան արարողության վրա 100-200 հազար դոլար ծախսելն ուղղակի անբարոյականություն է։

Երբ ծանոթանում ես էլիտար հարսանիքների նախահաշիվներին, թե ինչի վրա ինչքան են ծախսում, պարզապես սարսափում ես։ Մեկ օլիգարխի որդու հարսանեկան ծախսով կարելի էր 50 աշխատատեղով արտադրություն բացել, դպրոց կառուցել, սահմանամերձ գյուղերի ճանապարհները նորոգել, ջրագծեր անցկացնել եւ այլն։ Էլ չենք խոսում այն ծանր հիվանդների մասին, ովքեր բուժման համար փող չունենալու պատճառով դատապարտված են մահվան։ Երբ տեղեկանում ես, թե պետական պաշտոնյան իր զավակի հարսանիքը ծաղկեցնելու համար ինչ գումարներ է վճարում շոուբիզնեսի ներկայացուցիչներին՝ 1-2 երգ երգելու համար, թամադային՝ մի քանի բաժակաճառ ասելու համար, ծաղկազարդարմանը, տարոսիկներին եւ մյուս ոչ պարտադիր թիթիզություններին, ապշում ես մարդկանց հոռացածությունից։ Նման հարսանիքներին հրավիրվածներն էլ են մրցավազքի մեջ, թե ով ավելի թանկ ու ճոխ նվեր կտա։ Չէ՞ որ սույն օլիգարխը կամ պաշտոնյան հետո իրենց պետք է գալու։ Նվերների արժեքը երբեմն գերազանցում է նորմալ մարդկային տարեկան աշխատավարձը։ Մինչդեռ, այդ նվերները կարող էին ծառայել մի բարի նպատակի, քանզի ստացողները ոչնչի կարիք չունեն։

Ժանտախտիժամինխրախ­ճանքիեննմանմերմեծահարուստների, պաշտոնյաներիզավակներիհարսանիքները։Միկողմից, զավակիհարսանիքըմեկանգամէլինում, եւծնողներնամենինչանումենայնհիշարժանդարձնելու, ճոխությամբնշելուհամար։Իսկզավակապաշտմերազգըերբեմնընկնումէծայրահեղություններիմեջ՝անգամվարկենվերցնումհարսանիքնամենայնշքեղությամբնշելուհամար։Բայցերբերկրիտնտեսությունըգահավիժումէ, եւմարդիկոչմիայնպարզապեսաղքատենուանգործ, այլերբեմնտառացիորենքաղցած, մեկհարսանեկանարարողությանվրա 100-200 հազարդոլարծախսելնուղղակիանբարոյականությունէ։Երբծանոթանումեսէլիտարհարսանիքներինախահաշիվներին, թեինչիվրաինչքանենծախսում, պարզապեսսարսափումես։Մեկօլիգարխիորդուհարսանեկանծախսովկարելիէր 50 աշխատատեղովարտադրությունբացել, դպրոցկառուցել, սահմանամերձգյուղերիճանապարհներընորոգել, ջրագծերանցկացնելեւայլն։Էլչենքխոսումայնծանրհիվանդներիմասին, ովքերբուժմանհամարփողչունենալուպատճառովդատապարտվածենմահվան։Երբտեղեկանումես, թեպետականպաշտոնյանիրզավակիհարսանիքըծաղկեցնելուհամարինչգումարներէվճարումշոուբիզնեսիներկայացուցիչներին՝ 1-2 երգերգելուհամար, թամադային՝միքանիբաժակաճառասելուհամար, ծաղկազարդարմանը, տարոսիկներինեւմյուսոչպարտադիրթիթիզություններին, ապշումեսմարդկանցհոռացածությունից։Նմանհարսանիքներինհրավիրվածներնէլենմրցավազքիմեջ, թեովավելիթանկուճոխնվերկտա։Չէ՞որսույնօլիգարխըկամպաշտոնյանհետոիրենցպետքէգալու։Նվերներիարժեքըերբեմնգերազանցումէնորմալմարդկայինտարեկանաշխատավարձը։Մինչդեռ, այդնվերներըկարողէինծառայելմիբարինպատակի, քանզիստացողներըոչնչիկարիքչունեն։

 

 

Լրահոս

Դիտել ավելին